Hàbits

En l’activitat i en el fer de cada dia transmetem als nens i nenes uns hàbits que els permentin aconseguir autonomia i seguretat. Aquests hàbits i rutines els facilitarà l’adquisició de nous aprenentatges en el seu progrés personal (menjar, ordre, de treball…) i en la convivència.

Index | Amunt

 

Aprenentatges

Totes les activitats realitzades a l’escola (tant les que es fan a dins de la llar com les que es fan fora) estan programades atenent a uns continguts i objectius concrets.

Els nens aprenen d’una manera lúdica i experimental diferents conceptes fundamentals d’aquesta etapa (els colors, formes geomètriques, conceptes de quantitat…)

El llenguatge verbal és especialment rellevant en aquesta etapa, ajudem al nen a que poc a poc aprengui a expressar-se verbalment i que pugui manifestar el seus sentiments, idees, … (“espais de conversa”, explicacions i representacions teatrals de contes, “el nostre cap de setmana”, “el llibre viatger”, …)

Algunes de les activitats són específiques a cada grup, encara que l’escola treballi conjuntament.

 • GRUPS NADONS: Massatge infantil, panera dels tresors, jocs de falda, experimentacions (estampacions amb pintura, manipulacions de materials, …)
 • GRUPS P-1: Joc heurístic, ampolles màgiques, activitats manipulatives (experimentem diferents textures, xocolata, farina, …)
 • GRUPS P-2: Joc simbòlic (racons de joc a la nostra ludoteca), capses de música, experimentacions (el nostre hort, la llum, decoloracions amb aigua, estampacions amb aliments, …), treballs per centres d’interès, … (els “centres d’interès” són continguts que van canviant cada curs en funció dels interessos i motivacions dels nens).

Index | Amunt

 

Psicomotricitat i Música

La psicomotricitat (o expressió dinàmica) és fonamental els primers anys d’escola perquè és en aquest moment que el nen adquireix consciència de sí mateix i la seva sensibilitat.

Amb les classes de música i expressió dinàmica, a través del joc, els nens aprenen diferents aspectes relacionats amb el moviment, el coneixement del cos i les seves possibilitats: l’espai, el so i la veu. A la vegada, es procura potenciar la sensibilitat del nen, el desenvolupament de la seva imaginació i la creativitat, així com ampliar alguns dels seus coneixements i el seu repertori de cançons.

Cada divendres tots els grups participen en aquesta activitat. Disposem d’una sala de psicomotricitat amb material adequat per fer aquests tipus d’exercicis. La gran amplitut de les nostres aules i pati afavoreix la llibertat de moviment dels nens.

Index | Amunt

 

Sortides

Al llarg del curs fem petites sortides que complementen el treball realitzat a l´aula i formen part de la programació de l´escola.

Els nens i nenes a partir dels 18 mesos realitzen sortides pel barri (anem al mercat, la rua de carnaval, …), visitem una biblioteca, anem a parcs i jardins i fins i tot a una granja, etc. Fem sortides mensuals a la ludoteca “La Tardor”.

Amb aquestes experiències gaudeixen del seu entorn natural i social més proper, ampliant el seu coneixement.

Index | Amunt

 

Festes

Al llarg del curs celebrem les festes populars:

 • Castanyada: ens visita la senyora castanyera i torrem castanyes al pati.
 • El Nadal: fem la festa del tió i durant tot un matí tenim al Pare Noel amb nosaltres. Per la tarda fem un berenar amb els pares i cantem nadales.
 • Carnaval: El senyor Carnestoltes vindrà a l´escola a donar-nos les “ordres” per la setmana de disbauxa. L’últim dia pel matí fem la gran rua pel barri, acompanyats per les famílies, on els nens porten les seves disfresses confeccionades per ells. Per la tarda convidem a tothom que vulgui a gaudir de la festa a l’escola.
 • Sant Jordi: Volem que la llegenda de Sant Jordi arribi a tothom. Fem la representació del conte al pati i per la tarda les famílies participen en una activitat amb els nens i les educadores.

A més a més celebrem festes relacionades amb diferents continguts treballats. Els nens d’una manera diferent i divertida amplien els seus coneixements. La festa dels colors, de la música i de la primavera són algunes d’elles.

Durant una setmana amb motiu del dia de Santa Cecília, patrona de la música, treballem els instruments musicals i l’últim dia fem un concert a l’escola amb la col·laboració de les famílies.

Pensem que els avis tenen un paper important en l’educació dels nens. Compartim una tarda amb ells celebrant la “festa dels avis”.

A final de curs celebrem el GRAN FESTIVAL VIKY FI DE CURS al Centre Cultural Collblanc-la Torrassa.

Index | Amunt

 

Relació amb les Famílies

Pensem que és important que hi hagi una bona comunicació entre famílies i escola, per tal d’afavorir l’educació dels nens en la qual estem tots implicats.

A més a més del contacte diari amb les famílies, hi ha una sèrie de recursos que faciliten aquesta comunicació: l’agenda individual, un panell informatiu, les exposicions de fotos, aplicació per a mòbils, les circulars trimestrals, les entrevistes individuals i les reunions generals.

Ens agrada que les famílies coneguin i s’impliquin en el projecte de l’escola. Per això els fem saber què fem, com ho fem i els demanem la seva col·laboració. Fins i tot fent-les partíceps en les nostres festes.

Index | Amunt

 

Aquí podemos poner una frase de uno de los miembros de nuestra empresa que pueda definir los valores que queremos transmitir: confianza, esfuerzo, servicio personalizado, etc.John Doe

 

nosotrosLa escuela tiene como perfil propio y como línea de escuela los siguientes rasgos de identidad:

 • Nuestro proyecto se basa en la estimulación y el desarrollo integral de los niños, ofreciendo el máximo de recursos posibles.
 • Favorecemos la estimulación de la sensibilidad artística (los ámbitos musical, plástico y visual) mediante diferentes tipos de material.
 • Potenciamos los valores de convivencia y colaboración, dando así a los niños un sentido de grupo.
  Toda nuestra actividad, se basa en potenciar la creatividad, el interés y la curiosidad para el descubrimiento, mediante la observación y la experimentación.

Nuestro principal objetivo es que los niños y niñas se encuentren tanto contentos “COMO EN CASA”.

 

               

 

Hábitos

En la actividad y en el hacer de cada día transmitimos a los niños unos hábitos que los permentin conseguir autonomía y seguridad. Estos hábitos y rutinas les facilitará la adquisición de nuevos aprendizajes en su progreso personal (comida, orden, de trabajo …) y en la convivencia.

Índice | Arriba

 

Aprendizajes

Todas las actividades realizadas en la escuela (tanto las que se realizan dentro del hogar como las que se hacen fuera) están programadas atendiendo a unos contenidos y objetivos concretos.

Los niños aprenden de una manera lúdica y experimental diferentes conceptos fundamentales de esta etapa (los colores, formas geométricas, conceptos de cantidad…)

El lenguaje verbal es especialmente relevante en esta etapa, ayudamos al niño en que poco a poco aprenda a expresarse verbalmente y que pueda manifestar sus sentimientos, ideas, … (“espacios de conversación”, explicaciones y representaciones teatrales de cuentos, “nuestro fin de semana”,”el libro viajero”, …)

Algunas de las actividades son específicas a cada grupo, aunque la escuela trabaje conjuntamente.

 • GRUPOS BEBÉS: Masaje infantil, cesta de los tesoros, juegos de falda, experimentaciones (estampaciones con pintura, manipulaciones de materiales, …)
 • GRUPOS P-1: Juego heurístico, botellas mágicas, actividades manipulativas (experimentamos diferentes texturas, chocolate, harina, …)
 • GRUPOS P-2: Juego simbólico (rincones de juego en nuestra ludoteca), cajas de música, experimentaciones (nuestro huerto, la luz, decoloraciones con agua, estampaciones con alimentos, …), trabajos por centros de interés, … (los “centros de interés” son contenidos que van cambiando cada curso en función de los intereses y motivaciones de los niños).

Índice | Arriba

 

Psicomotricidad y Música

La psicomotricidad (o expresión dinámica) es fundamental en los primeros años de escuela porque es en este momento que el niño adquiere conciencia de sí mismo y su sensibilidad.

Con las clases de música y expresión dinámica, a través del juego, los niños aprenden diferentes aspectos relacionados con el movimiento, el conocimiento del cuerpo y sus posibilidades: el espacio, el sonido y la voz. A la vez, se procura potenciar la sensibilidad del niño, el desarrollo de su imaginación y la creatividad, así como ampliar algunos de sus conocimientos y su repertorio de canciones.

Cada viernes todos los grupos participan en esta actividad. Disponemos de una sala de psicomotricidad con material adecuado para hacer este tipo de ejercicios. La gran amplitud de nuestras aulas y patio favorece la libertad de movimiento de los niños.

Índice | Arriba

 

Salidas

A lo largo del curso hacemos pequeñas salidas que complementan el trabajo realizado en el aula y forman parte de la programación de la escuela.

Los niños a partir de los 18 meses realizan salidas por el barrio (vamos al mercado, el desfile de carnaval, …), visitamos una biblioteca, vamos a parques y jardines e incluso una granja, etc. Hacemos salidas mensuales a la ludoteca “La Tardor”.

Con estas experiencias disfrutan de su entorno natural y social más cercano, ampliando su conocimiento.

Índice | Arriba

 

Fiestas

A lo largo del curso celebramos las fiestas populares:

 • Castañada: nos visita la señora castañera y tostamos castañas en el patio.
 • La Navidad: hacemos la fiesta del tión y durante toda una mañana tenemos a Papá Noel con nosotros. Por la tarde hacemos una merienda con los padres y cantamos villancicos.
 • Carnaval: Don Carnaval vendrá escuela a darnos las “órdenes” para la semana de desenfreno. El último día por la mañana hacemos la gran desfile por el barrio, acompañados por las familias, donde los niños llevan sus disfraces confeccionadas por ellos. Por la tarde invitamos a todos los que quieran disfrutar de la fiesta en la escuela.
 • Sant Jordi: Queremos que la leyenda de Sant Jordi llegue a todo el mundo. Hacemos la representación del cuento en el patio y por la tarde las familias participan en una actividad con los niños y las educadoras.

Además celebramos fiestas relacionadas con diferentes contenidos trabajados. Los niños de una manera diferente y divertida amplían sus conocimientos. La fiesta de los colores, de la música y de la primavera son algunas de ellas.

Durante una semana con motivo del día de Santa Cecilia, patrona de la música, trabajamos los instrumentos musicales y el último día hacemos un concierto en la escuela con la colaboración de las familias.

Pensamos que los abuelos tienen un papel importante en la educación de los niños. Compartimos una tarde con ellos celebrando la “fiesta de los abuelos”.

A final de curso celebramos el GRAN FESTIVAL VIKY FIN DE CURSO en el Centro Cultural Collblanc-la Torrassa.

Índice | Arriba

 

Relación con las Famílias

Pensamos que es importante que haya una buena comunicación entre familias y escuela, para favorecer la educación de los niños en la que estamos todos implicados.

Además del contacto diario con las familias, hay una serie de recursos que facilitan esta comunicación: la agenda individual, un panel informativo, las exposiciones de fotos, aplicación para el móvil, las circulares trimestrales, las entrevistas individuales y las reuniones generales.

Nos gusta que las familias conozcan y se impliquen en el proyecto de la escuela. Por eso los hacemos saber qué hacemos, cómo lo hacemos y les pedimos su colaboración. Incluso haciéndolas partícipes en nuestras fiestas.

Índice | Arriba

 

Aquí podemos poner una frase de uno de los miembros de nuestra empresa que pueda definir los valores que queremos transmitir: confianza, esfuerzo, servicio personalizado, etc.John Doe